คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

16 ตุลาคม 2019

1. ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์

2. คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์

3. คณิตศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

4. คณิตศาสตร์กับศิลปและความงาม

5. คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี

6. คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน

7. คณิตศาสตร์กับศาสนาและความเชื่อ

8. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

cr.mathstat

Google+
Line